Fundacja „Rozwój – Integracja” w Gryficach

 realizuje projekt

„Aktywnie z Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie 2”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                            w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020                 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2020 – 31 sierpnia 2023

 Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i wzrost aktywności społecznej 60 mieszkańców powiatu gryfickiego, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn;  pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, nie posiadających własnych dochodów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in. osoby niepełnosprawne; poprzez ich udział w kompleksowym programie aktywizacyjnym, wykorzystującym instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach usług Centrum Integracji Społecznej  w Rogozinie.

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika 12-miesięczne uczestnictwo w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie.

Podczas zajęć w CIS uczestnicy będą przygotowywani do wykonywania usług remontowo – porządkowych   i usług gastronomicznych.

Planowane efekty projektu: 21 osób (w tym 13 kobiet) uzyska kwalifikacje zawodowe, 15 osób (w tym 9 kobiet) po opuszczeniu projektu podejmie poszukiwanie pracy, 9 osób (w tym 6 kobiet) podejmie zatrudnienie, 54 osoby (w tym 32 kobiety) nabędzie kompetencje umożliwiające im aktywność na rynku pracy.

Wartość projektu:  1 069 498,80 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:   909 073,98 zł

OGŁOSZENIE

zapytanie-o-cene-kurs-kucharz

zalacznik-do-zapytania-o-cene