Fundacja „Rozwój – Integracja” powstała 29 sierpnia 2008 r. w Gryficach, a jej celem głównym jest prowadzenie wszechstronnej działalności służącej rozwojowi, integracji i wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, w tym dzieci, młodzieży i ich rodzin, ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo oraz osób niepełnosprawnych; ze szczególnym uwzględnieniem działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i charytatywnej.

Z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym Fundacja podjęła w 2009 r. działania ukierunkowane na utworzenie Centrum Integracji Społecznej. W dniu 15 czerwca 2009 r. Fundacja zawarła z Gminą Trzebiatów umowę na użytkowanie budynku po byłej szkole w Rogozinie,  a następnie uzyskała status Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie nadany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Na potrzeby CIS Fundacja przeprowadziła w budynku remont i wyposażyła pomieszczenia. Rozpoczęcie działalności Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie nastąpiło 1 kwietnia 2010 r. CIS jest podmiotem ekonomii społecznej, który działa zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym.

Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji było uruchomienie Filii CIS w Mojszewie. W tym celu Fundacja pozyskała w 2014 r. obiekt od Gminy Karnice.  Budynek został gruntownie wyremontowany i wyposażony. Prace remontowe przeprowadzili sami uczestnicy CIS w ramach zajęć z reintegracji zawodowej w grupie remontowo – porządkowej. W Filii CIS w Mojszewie został uruchomiony Punkt Małej Gastronomii.

Mając na względzie zaspokajanie potrzeb w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatu gryfickiego, Fundacja przygotowuje i realizuje projekty współfinansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2016 – 2017 Fundacja prowadziła Schronisko dla Osób Bezdomnych w Trzebiatowie.