Opis Projektu

Fundacja „Rozwój – Integracja” w Gryficach

 realizuje projekt

„Aktywność w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie to szansa na lepszą przyszłość”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1

Okres realizacji projektu: 01 października 2017 – 30 listopada 2020

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywności społecznej 60 mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego (BROJCE, GRYFICE, KARNICE, PŁOTY, REWAL, TRZEBIATÓW), w tym 42 kobiet, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, nie posiadających własnych dochodów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in. osoby niepełnosprawne; poprzez ich udział w kompleksowym programie aktywizacyjnym , wykorzystującym instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach usług Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie.

Uczestnictwo w zajęciach w CIS w Rogozinie każdego uczestnika będzie trwało 12 miesięcy.

Podczas zajęć w CIS uczestnicy będą przygotowywani do wykonywania usług remontowo – porządkowych i usług – opieka nad osobą zależną.

Planowane efekty projektu: przynajmniej 15 osób (w tym 11 kobiet) po opuszczeniu projektu podejmie poszukiwanie pracy, 9 osób (w tym 7 kobiet) podejmie zatrudnienie, 54 osoby (w tym 38 kobiet) nabędą kompetencje umożliwiające im aktywność na rynku pracy.

Wartość projektu:  987 583,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:   839 445,97 zł