Fundacja „Rozwój – Integracja” w Gryficach

 realizuje projekt

„Aktywnie z Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1

Okres realizacji projektu: 01 lipca 2017 – 30 czerwca 2020

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i wzrost aktywności społecznej 90 mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego (BROJCE, GRYFICE, KARNICE, PŁOTY, REWAL, TRZEBIATÓW), w tym 63 kobiet, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, nie posiadających własnych dochodów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in. osoby niepełnosprawne; poprzez ich udział w kompleksowym programie aktywizacyjnym, wykorzystującym instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach usług Centrum Integracji Społecznej  w Rogozinie.

Uczestnictwo w zajęciach w CIS w Rogozinie każdego uczestnika będzie trwało 12 miesięcy.

Podczas zajęć w CIS uczestnicy będą przygotowywani do wykonywania usług remontowo – porządkowych i usług gastronomicznych.

Planowane efekty projektu: przynajmniej 23 osób (w tym 16 kobiet) po opuszczeniu projektu podejmie poszukiwanie pracy, 14 osób (w tym 10 kobiet) podejmie zatrudnienie, 81 osób (w tym 57 kobiet) nabędzie kompetencje umożliwiające im aktywność na rynku pracy.

Wartość projektu:  1 253 018,88 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:   1 065 066,05 zł